czwartek, 28 lutego 2013 04:11

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Grajewie

na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7),

 3. Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

 4. Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2016r.

 

§ 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

§ 2

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.

§ 3

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 16 lutego 2016r do 02 marca 2016r.

 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 4

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy

Wartość punktowa kryterium

1.

Wielodzietność rodziny dziecka

20 pkt

2.

Dziecko niepełnosprawne

20 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

20 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.

20 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

20 pkt

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

20 pkt

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

20 pkt

 

II etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15

Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

Wartość punktowa kryterium

1.

Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

15 pkt

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących

19 pkt

3.

Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym

19 pkt

4.

Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

15 pkt

5.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawą programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt

od 3pkt do 15 pkt

 

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria wynikające z Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 stycznia 2015r.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w procesie rekrutacji minimalną i taką samą liczbę punktów „naborowych” będzie większa niż liczba miejsc w placówce, decyzje o przyjęciu podejmuje się poprzez losowanie. Z losowania sporządza się protokół.

 

§ 5

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr1 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

 

§ 6

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 15 marca 2016 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r.

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 21 marca 2016 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 

 

§ 7

Procedura odwoławcza

 1. do 29 marca rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 1. Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 8

 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach, może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

 

 

……………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)

 

Czytany 6021 razy

Grupy Przedszkolne

Mamo, Tato przeczytaj!

Reklama