Ogólnopolskie programy edukacyjne i akcje, w których uczestniczy nasze przedszkole

 

"Ćwiczyć każdy może”

– ogólnopolska akcja zorganizowana przez MEN w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym - Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji było podjęcie działań na rzecz aktywności fizycznej.

„Bezpieczne Dziecko Bezpieczne Przedszkole 2014”

– ogólnopolski konkurs w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2014 r. zorganizowany przez Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Konkursu Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń oraz Fundację Państwo Obywatelskie – Organizacja Pożytku Publicznego, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Prawo Obywatelskie w Praktyce. Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi itp.

„Radosne Przedszkole”

- ogólnopolski konkurs w okresie od 5.11. 2014 r. do 31.03. 2015 r. Celem konkursu było udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci.

"Chronimy Dzieci"

- program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą". Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

"Dzieciństwo bez próchnicy"

 


 

"Mamo, Tato wolę wodę"

Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”

- program koncentruje  się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

- program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii

Zbieramy nakrętki

Góra Grosza

Grupy Przedszkolne

Mamo, Tato przeczytaj!

Reklama