Ogólnopolskie programy edukacyjne i akcje, w których uczestniczyło nasze przedszkole.

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI .

Przedszkolaki z grup „Stokrotki” i „Smerfy” realizowały ogólnopolski program „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W oparciu  o opracowane dla realizacji programu materiały najmłodsi poznawali czym są  niskoprzetworzone produkty ekologiczne i zachęcani byli do ich rozpoznawania i spożywania, poznali piramidę żywieniową, byli wdrażani do zdrowego stylu życia, wyrabiali w sobie właściwe nawyki w zakresie higieny.  Ciekawe zajęcia, aktywizujące najmłodszych nauczyły ich rozpoznawać  po znaku i nazwie wybrane produkty ekologiczne, najmłodsi wiedzą dlaczego i jak prawidłowo należy myć ręce.
Zdobytą wiedzę i umiejętności najmłodsi będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których obserwowały źródła dymu, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów, i przyczyn wydobywania się, zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, dowiedziały się jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, gdy inni palą papierosy. W kolejnych etapach realizacji programu odbyła się rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem planszy źródła dymów, która była inspiracją do wykonania prac plastycznych. Dzieci poznały również bohatera programu – Dinusia i narysowały jego portret. Słuchały piosenki o Dinusiu, która towarzyszyła im w czasie zajęć.

„Ćwiczyć każdy może”

ogólnopolska akcja zorganizowana przez MEN w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji było podjęcie działań na rzecz aktywności fizycznej.

„Bezpieczne Dziecko Bezpieczne Przedszkole”

ogólnopolski konkurs w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2014 r. zorganizowany przez Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Konkursu Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń oraz Fundację Państwo Obywatelskie – Organizacja Pożytku Publicznego, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Prawo Obywatelskie w Praktyce. Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi itp.

„Radosne Przedszkole”

ogólnopolski konkurs w okresie od 5.11. 2014 r. do 31.03. 2015 r. Celem konkursu było udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci.

„Chronimy Dzieci”

program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

„Dzieciństwo bez próchnicy”

„Mamo, Tato wolę wodę”

„Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh””

program koncentruje  się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii

Zbieramy nakrętki

Góra Grosza