OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie, ul. 11 Listopada 12,

19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych : Marcin Wieczorek email: iod@pm1.grajewo.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

– przyjęcia dziecka do przedszkola,

– realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych,

– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkolu,

– umożliwienia korzystania z pełnej oferty przedszkola,

– realizacji działań promocyjnych przedszkola.

– realizacji zawartych umów

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – np. ustawy: Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

– Realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO)  – np. realizacja umów zawartych z dostawcami towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:

 • Pracownicy firmy VULCAN sp. z o.o. . Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.

 • Pracownicy firmy obsługującej stronę i serwery przedszkola

 • Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych,

 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa , natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr1 w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r. poz.1062).

Dane teleadresowe placówki
Przedszkole Miejskie nr1 , ul. 11 Listopada 12, 19 – 200 Grajewo
tel. (86) 272 21 07
Adres strony internetowej: www.pm1.grajewo.pl
Adres e-mail przedszkola: kontakt@pm1.grajewo.pl

Data publikacji strony internetowej: rok 2005.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz.848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie pdf,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail przedszkola: kontakt@pm1.grajewo.pl   tel. (86) 272 21 07
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania dotyczące zapewnienia dostępności należy składać tą samą drogą. Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Przedszkole Miejskie nr1 mieści się przy ulicy 11 listopada 12 w Grajewie.
1. W budynku znajdują się dwa wejścia dla dzieci i personelu.
2. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy.
3. Budynek drewniany parterowy z poddaszem użytkowym.

4. W budynku nie ma windy, podjazdów, pochylni, platform.

5. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

6. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna
1. Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola w formie: e-maila, telefonicznie, przesyłając informację faksem lub korespondencyjnie.
2. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracownika na zewnątrz do interesanta, który chce załatwić sprawy urzędowe.

3. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. W przedszkolu brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe
Na terenie przedszkola nie ma ułatwień typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne, brak również oznaczeń w alfabecie Braille΄a.

Co robimy żeby poprawić dostępność?
Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.1062.)

Raport o stanie zapewnienia dostępności

W związku z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i wprowadzeniem obowiązku raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny do 31 marca 2021r., a następnie co kolejne 4 lata, publikujemy raport obrazującyjak spełniamy minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art. 6 ustawy (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696). W pliku poniżej zamieściliśmy również deklarację dostępności.