ZARZĄDZENIE NR 17/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR1 W GRAJEWIE

z dnia 28.09. 2020r.

w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności
w Przedszkolu Miejskim nr1 w Grajewie

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062)

§ 1.

  1. Wyznaczam Koordynatora do Spraw Dostępności w Przedszkolu Miejskim nr1 w Grajewie Panią Bożenę Walendzik – nauczycielkę Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie bozenawalendzik@pm1.grajewo.pl tel. 510 770 529.

§ 2.

  1. Do zadań Koordynatora w szczególności należy:
  1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr1 w Grajewie;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności przedszkola w sprawach objętych zakresem dostępności określonych ustawą przywołaną na wstępie Zarządzenia. 

§ 3.

  1. Zobowiązuje się nauczycieli i pracowników przedszkola do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie realizacji zadań ustawowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2020r.

Dyrektor PM1 w Grajewie

Grażyna Resztak

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w Przedszkolu Miejskim nr1 w Grajewie na lata 2020-2021


L.p.
Zakres działalnościRealizujący zadania wynikające z art. 6 ustawySposób realizacji

Termin realizacji

1.
Powołanie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
dyrektorzarządzenie28.09.2020r.
2.Przygotowanie planu działaniakoordynatorPrzygotowanie planu działania, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola danych o osobie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami30.09.2020r.
3.
Analiza stanu budynku przedszkola pod względem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamikoordynatorAnaliza stanu budynku przedszkola, pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami30.11.2020r.
4.
Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką.koordynatorAnaliza przekazanych uwag pod kątem dostosowania przedszkola dla osób ze szczególnymi potrzebami.realizacja w całym okresie działania koordynatora
5.Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.
koordynator
Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego, korespondencyjnego oraz informatyczno-komunikacyjnego.realizacja w całym okresie działania koordynatora
6.
Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.koordynatorZapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).31.01,.2021r.
7.
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
koordynatorZgromadzenie danych dotyczących istniejących przeszkód w dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno- komunikacyjnym i alternatywnym. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez ministerstwo funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości internetowej przedszkola.do 31.03.2021r.

Koordynator:

Bożena Walendzik