REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY

SZANOWNI RODZICE!

 Od dnia 15 lutego 2019 r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie wydawane są wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Prawidłowo  wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 1 marca 2019r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w placówce.

Serdecznie zapraszamy.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych  oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

 1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn.zm) tj:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835 ), zmienione uchwałą Nr IV/31/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2019 r. tj.:

 • samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);
 • dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),
 • dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski
  o przyjęcie dzieci),
 • dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym – 10 pkt (oświadczenie).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08 lutego do 14 lutego 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniurekrutacyjnym Termin w postępowaniuuzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2019 r.do 1 marca 2019 r. od 8 kwietnia 2019 r.do 23 kwietnia 2019 r.

.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca 2019 r.do 11 marca 2019 r. od 24 kwietnia 2019r.do 2 maja 2019 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 marca 2019 r. 6 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13 marca 2019 r.do 20 marca 2019 r.

 

od 7 maja 2019 r.do 13 maja 2019 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 marca 2019 r. 16 maja 2019 r.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2019/2020.