Ogólnopolskie programy edukacyjne i akcje, w których uczestniczy nasze przedszkole.

„Ćwiczyć każdy może”

ogólnopolska akcja zorganizowana przez MEN w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji było podjęcie działań na rzecz aktywności fizycznej.

„Bezpieczne Dziecko Bezpieczne Przedszkole 2014”

ogólnopolski konkurs w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2014 r. zorganizowany przez Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Konkursu Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń oraz Fundację Państwo Obywatelskie – Organizacja Pożytku Publicznego, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Prawo Obywatelskie w Praktyce. Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi itp.

„Radosne Przedszkole”

ogólnopolski konkurs w okresie od 5.11. 2014 r. do 31.03. 2015 r. Celem konkursu było udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci.

„Chronimy Dzieci”

program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

„Dzieciństwo bez próchnicy”

„Mamo, Tato wolę wodę”

„Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh””

program koncentruje  się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii

Zbieramy nakrętki

Góra Grosza