RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:00 – 8:00 Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00 Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego i zgodnie z nową podstawą programową z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10:30 – 11:30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11:30 – 12:00 Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
12:00 – 14:00 Leżakowanie (grupa 3-latków) Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: – kształtowanie zachowań prozdrowotnych, – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, – odpoczynek /bajkoterapia/- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, – zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę, – ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe, – zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne, – praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/. Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
14:00 – 14:30 Podwieczorek.
14:30 – 16:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.