Wstęp

Przedszkole Miejskie nr1 w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r. poz.1062).

Dane teleadresowe placówki
Przedszkole Miejskie nr1 , ul. 11 Listopada 12, 19 – 200 Grajewo
tel. (86) 272 21 07
Adres strony internetowej: www.pm1.grajewo.pl
Adres e-mail przedszkola: kontakt@pm1.grajewo.pl

Data publikacji strony internetowej: rok 2005.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz.848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących
  • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie pdf,
  • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail przedszkola: kontakt@pm1.grajewo.pl   tel. (86) 272 21 07
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania dotyczące zapewnienia dostępności należy składać tą samą drogą. Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Przedszkole Miejskie nr1 mieści się przy ulicy 11 listopada 12 w Grajewie.
1. W budynku znajdują się dwa wejścia dla dzieci i personelu.
2. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy.
3. Budynek drewniany parterowy z poddaszem użytkowym.

4. W budynku nie ma windy, podjazdów, pochylni, platform.

5. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

6. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna
1. Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola w formie: e-maila, telefonicznie, przesyłając informację faksem lub korespondencyjnie.
2. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracownika na zewnątrz do interesanta, który chce załatwić sprawy urzędowe.

3. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. W przedszkolu brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe
Na terenie przedszkola nie ma ułatwień typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne, brak również oznaczeń w alfabecie Braille΄a.

Co robimy żeby poprawić dostępność?
Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.1062.)