PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR1 W GRAJEWIE

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM SPOWODOWANYM COVID-19

Informacje ogólne:

 • Możliwość przyprowadzania do przedszkola  dziecka tylko w godzinach od 6:00 do 8:00. Wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki nadzoruje wejście/wyjście rodziców/prawnych opiekunów.

Następnie drzwi do przedszkola zostaną zamknięte (bez żadnych odstępstw).

 • Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach: 14:00 do 15:45.
 • Do godz. 16-tej przeprowadzona zostanie dezynfekcja pomieszczeń.
 • Przedszkole nie przyjmuje do przedszkola interesantów zewnętrznych w czasie funkcjonowania przedszkola.

Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu 86 272 21 07.

 • Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w przedszkolu.
 • Zabrania się przynoszenia przez dziecko – jedzenia, zabawek, picia, książek, kocyków itd. (nawet do szatni).

Rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani do zachowania aktualnych wymogów reżimu sanitarnego

 • Rodzice przekazują dziecko pracownikowi dyżurującemu, który przeprowadza dziecko do sali zabaw lub
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przestrzegać wszelkich środków ostrożności:

– muszą mieć nałożoną maseczkę lub inną osłonę ust i nosa,

– zdezynfekować sobie ręce (płyn do dezynfekcji umieszczony jest w przedsionku przy wejściu do placówki). W przedsionku przedszkola może przebywać tylko 1 osoba dorosła.

– zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Oddawanie dziecka do przedszkola.

 • Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 • Rodzice przyprowadzają  dziecko do przedszkola,  prowadzą do szatni i przekazują pracownikowi placówki, który prowadzi dziecko do odpowiedniej sali (nie dotyczy dzieci 3 letnich).
 • Temperatura ciała dziecka będzie mierzona termometrem bezdotykowym (za zgodą rodzica) po godzinie od przyjścia dziecka do placówki. Temperaturę mierzy się  indywidualnie zachowując poufność i nie rejestruje się wyników.
 • Jeżeli w ciągu dnia wystąpią u dziecka objawy choroby, pomiar temperatury wskaże stan gorączki (38ºC lub wyżej) zostanie ono umieszczone w wyznaczonym miejscu na sali celem izolacji. O zaistniałej sytuacji Rodzic zostanie natychmiast powiadomiony w celu odebrania dziecka z przedszkola i udania się z nim do lekarza.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 • W godzinach od 14:00 do 15:45 odbierają Państwo dziecko z przedszkola z zachowaniem wymogów sanitarnych tak  jak przy przyprowadzaniu.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o szybkie i sprawne wprowadzanie/odbieranie dzieci

 i ograniczenie do minimum przebywania w placówce.