Uchwała Nr XIV/115/19
Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów i dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym 10 oświadczenie
2. dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym 10 oświadczenie
3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 oświadczenie
4. dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 wnioski o przyjęcie dzieci
5. dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym 2 oświadczenie
6 dochód na osobę w rodzinie dziecka a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pktb) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru Wzór:   100% kwoty, o której mowa w art. 5  ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  ________________________________= liczba pkt.
 dochód na osobę w rodzinie dziecka
oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo  (Dz.Urz. Woj. Podla z 2017 r. poz. 835, poz. 2019 r. poz. 752).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta mgr Halina Muryjas-Rząsa