UWAGA!!!

W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Informujemy, że przedszkole będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą.


      Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci w dalszym ciągu odbywać się będą w trybie zdalnym.


      Ponadto informujemy, że sale przedszkolne będą odpowiednio przystosowane do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Na salach nie będzie dywanów, a ilość zabawek będzie ograniczona do minimum.

  • Dziecko nie może wnosić na salę żadnych przedmiotów- zabawek, jedzenia, picia, itp.
  • Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do przedszkola i odbierają zgodnie z zadeklarowanymi godzinami- prosimy o bezwzględne ich przestrzeganie.
  • Informujemy, że drzwi wejściowe będą zamknięte- należy korzystać z dzwonka.
  • Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Wewnątrz budynku prowadzony będzie dyżur przez pracownika przedszkola, któremu rodzic przekaże dziecko. Pracownik po wprowadzeniu dziecka do szatni rozbierze je i przekaże nauczycielowi.
  • Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00 tylko przez ZDROWYCH rodziców lub opiekunów prawnych, a odbierane od godziny 14:00 do 15:45. Między godziną 8:00 a 14:00 przedszkole będzie ZAMKNIĘTE.
  • Do przedszkola uczęszczają WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne i pokarmowe i inne.
  • Nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie i izolacji w warunkach domowych.
  • Dziecko musi być SAMODZIELNE (samodzielnie  spożywać posiłki, korzystać z toalety, myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk, ubierać się i rozbierać).
  • Nauczyciel nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dzieckiem (odbierania z rąk rodzica, brania za rękę lub innej formy dotyku). Obowiązuje ich dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metry.

      Przypominamy, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego.

Apelujemy

o podjęcie rozsądnej decyzji,

bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.