UWAGA PRZEDSZKOLAKU I NAUCZYCIELU – RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich
w Grajewie”
– pod taką nazwą przez okres najbliższych 10 miesięcy będzie realizowany
w Przedszkolach Miejskich w Grajewie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 279 dzieci(141 dziewczynek, 138 chłopców) z Przedszkoli Miejskich w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 6 o zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji zawodowych 31 nauczycieli (31 kobiet) z w/w placówek poprzez doskonalenie metod i form pracy sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci tych kompetencji w okresie 01.09.2020 r.- 30.06.2021 r.

Zadania w projekcie obejmują realizację dodatkowych zajęć w Przedszkolach Miejskich w Grajewie – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki oraz szkoleń dla nauczycieli ww. placówek, a następnie ocenę efektów.

Rezultatem zajęć będzie nie tylko nabywanie przez dzieci kompetencji matematycznych i informatycznych, ale także wspomaganie ich rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, jak również nabywanie przez nich sprawności w zakresie: koncentracji, koordynacji, pamięci i samodzielnego myślenia. Wzmocnione zostaną kompetencje kadry Przedszkoli związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych u dzieci. Przedszkola zostaną doposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne (np. laptopy, tablety, roboty do nauki programowania, tablice interaktywne, magiczne ściany interaktywne, książki, gry i in.) niezbędne do prowadzenia innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Grajewo.

Realizatorami projektu – Przedszkola Miejskie w Grajewie.

Całkowita wartość projektu wynosi 390.000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 330.000,00 zł.

Wkład własny: 60.000,00 zł

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od dnia 14 września 2020 r. i trwa do 28 września  2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu i złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Załącznik nr 5 – Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie